نمودارهای علائم حیاتی بیمار

 

پزشکان می‌توانند علائم حیاتی بیماران را در تاریخ‌های مختلف ثبت و ​نمودار آن‌ها را مشاهده کنند.