ارتباط مهارکننده‌های پمپ پروتون نامناسب و زخم ناشی از استرس

هدف مطالعه

مقدار زیادی از نسخه‌های مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPI)، از جمله نسخه‌هایی که برای پیشگیری از زخم ناشی از استرس (SUP) استفاده می‌شوند، نامناسب هستند. هدف این مطالعه این است که به طور سیستماتیک اثربخشی راهبردهای پیاده سازی با هدف کاهش استفاده از PPI نامناسب برای زخم ناشی از استرس (SUP) در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های غیر ویژه را مرور کنیم.

آن‌ها پایگاه‌های داده MEDLINE و Embase (از آغاز تا ژانویه 2020) را جستجو کردند. دو نویسنده به طور مستقل منابع را بررسی کردند، استخراج داده‌ها و ارزیابی انتقادی را انجام دادند. کارآزمایی‌های تصادفی و مطالعات مشاهده‌ای مقایسه‌ای برای اینکه وارد مطالعه شوند، واجد شرایط بودند. معیارهایی که توسط گروه کارآمدی کاکرین و سازمان مراقبت (EPOC) ایجاد شده است برای ارزیابی انتقادی مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر پیامد اولیه (تجویز یا استفاده مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPI) نامناسب)، پیامدهای ثانویه شامل اثرات نامطلوب دارویی و استفاده از مراقبت‌های بهداشتی است.

نتایج کاهش مصرف مهارکننده‌های پمپ پروتون نامناسب در زخم ناشی از استرس

‌آن‌ها ده مطالعه را در این مطالعه قرار دادند. بیشتر راهبردهای پیاده سازی شامل یک جزء آموزشی بود که با پیاده سازی دستورالعمل بالینی (تعداد=5)، بازخورد بازرسی (تعداد=3)، فرهنگ سازمانی (تعداد=4) یا یادآوری (تعداد=1) ترکیب شده بود. یک مطالعه اثربخشی راهبردهای پیاده سازی در کاهش قابل توجه تجویز مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPI) نامناسب جدید ارزیابی می‌کند. پنج مطالعه‌ اثربخشی عدم استفاده از مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPI) نامناسب را ارزیابی می‌کردند. از این پنج مطالعه، در چهار مورد کاهش قابل توجهی پیدا کردند. تفاوت معنی‌داری در بروز اثرات دارویی (n = 1) و طول مدت ماندن اثر دارو (n = 3) مشاهده نشد. عوارض جانبی دارویی در دو و پنج مطالعه در مورد مهارکننده‌های پمپ پروتون (PPI) یا کل ارزش دارو گزارش شده است. هیچ برآورد اثر تجمعی به دلیل ناهمگونی آماری زیاد بین مطالعات محاسبه نشد.

همه مطالعات شناسایی شده عمدتاً مداخلات آموزشی را در ترکیب با یک یا چند راهبرد مداخله دیگر گزارش کرده‌اند. همچنین همه مداخلات بر روی تولیدکنندگان بوده است. اکثر مطالعات کاهش کم تا متوسط تجویز PPI نامناسب یا استفاده از آن را نشان می‌دهند.

Pubmed-Reducing Inappropriate Proton Pump Inhibitors Use for Stress Ulcer Prophylaxis in Hospitalized Patients: Systematic Review of De-Implementation Studies

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام  تلگرام  لینکدین  آپارات  توییتر  فیسبوک  یوتیوب