آلودگی هوا و ارتباط آن با بروز بیماری‌های روماتولوژیک

آلودگی هوا و ارتباط آن با بروز بیماری‌های روماتولوژیک

عوامل محیطی در اتیولوژی بیماری‌های روماتولوژیک طبق باور عمومی، برهمکنش‌های میان پس‌زمینه ژنتیکی افراد و مواجهه با عوامل محیطی مانند آلودگی هوا منجر به مجموعه‌ای از واکنش‌های ایمنی می‌گردد. این امر در نهایت باعث ایجاد بیماری‌های خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید (RA)، آرتریت ایدیوپاتیک نوجوانان (JIA), لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) و درماتومیوزیت نوجوانان می‌شود. برای مثال، یک […]

بیشتر بخوانید

تاثیر توسیلیزومب در آرتریت سلول غول آسا

آرتریت سلول غول آسا (GCA) یکی از شایع‌ترین انواع واسکولیت سیستمیک در افراد بالای 50 سال است. این باعث التهاب گرانولوماتوز عروق با اندازه متوسط و بزرگ می‌شود. توسیلیزومب یک آنتی‌بادی مونوکلنال نوترکیب است که علیه گیرنده اینترلوکین 6 (IL-6R) عمل می‌کند. در نتیجه ممکن است توسیلیزومب در آرتریت سلول غول آسا موثر باشد. این […]

بیشتر بخوانید