سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان در پارکینسون

التهاب عصبی نقش مهمی در پاتوژنز بیماری پارکینسون دارد و سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان می‌توانند به عنوان یک درمان تعدیل‌کننده سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گیرند. هدف این مطالعه، اثبات ایمنی و تحمل سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان داخل وریدی در بیماران پارکینسون بود. این یک مطالعه 12 ماهه تک […]

بیشتر بخوانید