سیاست‌های مربوط به سلامت زنان در جامعه

سیاست‌های مربوط به سلامت زنان در جامعه

یکی از مهم‌ترین نابرابری‌هایی که بین مناطق محروم و سایر مناطق وجود دارد، نابرابری در بهداشت و سلامت زنان است. داده ها نشان می‌دهد که بین گروه‌های مختلف زنان در بریتانیا نابرابری‌های بهداشتی قابل توجهی وجود دارد.  از بین‌آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امید به زندگی زنان در محروم‌ترین مناطق نسبت به مناطق کم‌تر […]

بیشتر بخوانید
 سیاست‌های مربوط به سلامت زنان در جامعه

سیاست‌های مربوط به سلامت زنان در جامعه

یکی از مهم‌ترین نابرابری‌هایی که بین مناطق محروم و سایر مناطق دیده می‌شود، نابرابری در بهداشت و سلامت زنان است. داده ها حاکی از آن است که نابرابری‌های بهداشتی قابل توجهی بین گروه‌های مختلف زنان در بریتانیا وجود دارد.  از بین‌آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: امید به زندگی زنان در محروم‌ترین مناطق نسبت […]

بیشتر بخوانید