بدرقه‌ی نوبت‌دهی سنتی با دکترنکست با گسترش اینترنت و همگام شدن ...