هنجارهای جنسیتی و سلامت روانی پسران و مردان جوان

هنجارهای جنسیتی و سلامت روانی پسران و مردان جوان

در پنجاه سال گذشته جنبش‌های مربوط به سلامت زنان محرک‌های قدرتمندی در سیاست‌‌های سلامت بودند. اگرچه هنجارهای جنسیتی بر مردان نیز تأثیر می‌گذارند، اما در سیاست‌های سلامت مردان، به ویژه در رابطه با سلامت روان پسران و مردان جوان تاکید اندکی بر جنسیت شده است. هنجارهای جنسیتی در مورد مردانگی عموما قدرت و موقعیتی به […]

بیشتر بخوانید