جذب آهن در عفونت‌های سودوموناس و استافیلوکوکوس

جذب آهن در عفونت‌های سودوموناس و استافیلوکوکوس

سودوموناس آئروژینوزا و استافیلوکوکوس اورئوس پاتوژن‌های فرصت‌طلبی هستند که باعث عفونت‌های شدید در افراد دارای نقص ایمنی و بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک می‌شوند. P.aeruginosa و S.aureus برای آلوده کردن میزبان به آهن نیاز دارند. بنابرین در هر دو عفونت شاهد جذب آهن در P.aeruginosa و S.aureus هستیم. P.aeruginosa چگونه آهن را جذب می‌کند؟ P.aeruginosa […]

بیشتر بخوانید