تاثیر کفش بر تعادل و راه رفتن دانشجویان دختر جوان

تاثیر کفش بر تعادل و راه رفتن دانشجویان دختر جوان

نوع کفش تاثیر بسزایی در تعادل و راه رفتن دارد. تحقیقات نشان داده است که کفش‌های پاشنه بلند ثبات و تحرک وضعیتی را تغییر می‌دهند. تحقیقات محدودی در مورد نوع کفش و تاثیر آن بر تعادل و راه رفتن افراد در جوانان سالم وجود دارد. در راستای این مطالعه، یک پرسشنامه به دانشجویان دختر جوان […]

بیشتر بخوانید