اهمیت خواب از نوع REM

جریان خون مغزی در طول خواب REM تحقیقات اخیر بر روی موش‌ها حاکی از افزایش جریان خون در مویرگ‌های مغز در طول خواب از نوع (Rapid eye movement) REM است. جریان خون در مویرگ‌های مغزی از جهت رساندن اکسیژن و مواد مغذی و دفع مواد زائد، اهمیت دارد. گیرنده‌های آدنوزین A2a ممکن است حداقل تا […]

بیشتر بخوانید