ارزیابی مولکولی برای یافتن جهش BRAF در کودکان

ارزیابی مولکولی برای یافتن جهش BRAF در کودکان

تومورهای گلیوم یکی از شایع‌ترین تومورهای سیستم عصبی مرکزی تومورهای گلیوم هستند. این تومورها به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. گرید 1 و 2 این تومورها با نام گلیومای low grade شناخته می‌شوند. از طرف دیگر به گرید 3 و 4، تومورهای high grade گفته می‌شود. تومورهای گلیال نیازمند درمان فوری هستند. در تمام دسته‌های این […]

بیشتر بخوانید